1 Nihonbashi
2 Shinagawa
3 Kawasaki
4 Kanagawa
5 Hodogaya
6 Totsuka
7 Fujisawa
8 Hiratsuka
9 Ōiso
10 Odawara
11 Hakone
12 Mishima
13 Numazu
14 Hara
15 Yoshiwara
16 Kanbara
17 Yui
18 Okitsu
19 Ejiri
20 Fuchū
21 Mariko
22 Okabe
23 Fujieda
24 Shimada
25 Kanaya
26 Nissaka
27 Kakegawa
28 Fukuroi
29 Mitsuke
30 Hamamatsu
31 Maisaka
32 Arai
33 Shirasuka
34 Futagawa
35 Yoshida
36 Goyu
37 Akasaka
38 Fujikawa
39 Okazaki
40 Chiryū
41 Narumi
42 Miya
43 Kuwana
44 Yokkaichi
45 Ishiyakushi
46 Shōno
47 Kameyama
48 Seki
49 Sakanoshita
50 Tsuchiyama
51 Minakuchi
52 Ishibe
53 Kusatsu
54 Ōtsu
55 Kyoto
Tokaido Road Map 1 Nihonbashi 2 Shinagawa 3 Kawasaki 4 Kanagawa 5 Hodogaya 6 Totsuka 7 Fujisawa 8 Hiratsuka 9 Oiso 10 Odawara 11 Hakone 12 Mishima 13 Namazu 14 Hara 15 Yoshiwara 16 Kambara 17 Yui 18 Okitsu 19 Ejiri 20 Fuchu 21 Mariko 22 Okabe 23 Fujieda 24 Shimada 25 Kanaya 26 Nissaka 27 Kakegawa 28 Fukuroi 29 Mitsuke 30 Hamamatsu 31 Maisaka 32 Arai 33 Shirasuka 34 Futagawa 35 Yoshida 36 Goyu 37 Akasaka 38 Fujikawa 39 Okazaki 40 Chiryu 41 Narumi 42 Miya 43 Kuwana 44 Yokkaichi 45 Ishiyakushi 46 Shono 47 Kameyama 48 Seki 49 Saka-no-shita 50 Tsuchi-yama 51 Minakuchi 52 Ishibe 53 Kusatsu 54 Otsu 55 Kyoto