APPENDIX 4: REPRODUCTIONS OF ARTISTS' SIGNATURES, PUBLISHERS' SEALS AND ACTORS' CRESTS

ARTISTS' SIGNATURES
Buncho to Kikumaro
Kiyohiro to Sadahide
Sharaku to Toyohiro
Toyonobu to Yoshinobu

PUBLISHERS' SEALS
Aeto to Heisuke
Hoyeido to Iwato-ya
Jo-shu-ya to Ko-yeido
Marujin to Sanoki
Sen-ichi to Tsuta-ya Kichizo
Urokogata-ya to Yamamoto-Heikichi
Yebisu-ya to Yezakiya

ACTORS' CRESTS
Arashi Hinasuke to Onoye Kikugoro
Onoye Matsukuke to Yoshizawa Ayame